Sikkert og nemt Hurtig levering 30 dages fortrydelsesret Fri fragt ved køb over 249 kr. Kundeservice: Tlf. ej@mereud.dk

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og købsvilkår hos MereUd.dk

 

 

Indholdsfortegnelse : 

 

 

Generelt 
Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer 
Priser 
Betaling 
Ejendomsret 
Levering 
Forsinkelse 
Risikoens overgang 
Force majure 
Mangler og reklamation 
Annulering og ændring af ordre 
Fortrydelsesret 
Garanti 
Produktansvar
Bestillingsvarer
Oprettelse af bruger

§ 1. Generelt 
1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for Mere Ud’s salg af varer over Internettet til privatkunder. 

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne:

 

På alle bestillinger til pakkeshops tillægges der fragt fra 35,- dette er dog gratis på handler over 500,-

 

Ønskes bestillingen i stedet leveret til døren koster fra 39,-

 

Gælder KUN pakker i Danmark

§ 2. Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer 
2.1 Endelig aftale er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra webshoppen, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura. 

§ 3. Priser 
3.1 Al salg sker til den til enhver tid gældende prisliste der tages dog forbehold for tryk fejl. 

3.2 Den aftalte bruttopris fremgår af kundens ordrebekræftelse eller faktura. 

§ 4. Betaling 
4.1 Betaling sker senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag. 

4.2 Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af kundens forhold, er kunden - medmindre webshoppen skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til webshoppen, som om levering var sket til aftalt tid. 

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er webshoppen berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. 

4.4 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på webshoppen, som ikke er skriftligt anerkendt af webshoppen, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 

4.5 Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. 

4.6 Følgende betalingsformer er tilgængelige på webshoppen: 
Forudbetaling ved bankoverførsel til kontonummer REGNR-KONTONR, dog ikke for privatpersoner.
VISA/Dankort, MasterCard, VISA og MasterCard SecureCode

 

4.7 Hvis kunden vælger at betale vha. VISA/Dankort, MasterCard, VISA eller MasterCard SecureCode, bliver pengene først trukket fra kundens konto når varerne afsendes fra webshoppen.

 

4.8 Ved betalingen med betalingskort, pålægges der et betalingsgebyr. Gebyret på dansk udstedte kort er 1,45% dog minimum 0,60 kr. Ved udenlandske kort er der et gebyr på 2,75% dog minimum 1,85 kr.

 


§ 5. Ejendomsret 
5.1 Den leverede vare forbliver webshoppens´ ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af kunden. 

§ 6. Levering 
6.1 Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videresendelse til kunden eller, hvor kunden selv skal afhente varen, da når varen stilles til rådighed for kunden på webshoppens´ forretningssted/lager. 

6.2 Webshoppen påbegynder levering på det tidspunkt, som angives i ordrebekræftelsen eller på fakturaen, medmindre andet er aftalt. 

6.3 Måtte webshoppen af kommercielle, tekniske eller af andre årsager herunder på grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra andre operatører, skønne det nødvendigt, er webshoppen dog berettiget til at udskyde leveringsdatoen. 

6.4 Hvis der er truffet aftale om levering på kundens adresse, stilles varen til kundens disposition for aflæsning. 

6.5 Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på kundens adresse eller andet af kunden anvist leveringssted påhviler kunden, ligesom kunden må dække omkostninger som følger af, at kundens forhold medfører, at kunden ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid. 

§ 7. Forsinkelse 
7.1 Skyldes forsinkelser ved levering, at webshoppen er i en situation som angivet i § 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 30 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid. 

7.2 Webshoppen skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele kunden ændringer i leveringstiden. 

7.3 Webshoppen er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af forsinkelse. Et evt. erstatningskrav mod webshoppen kan ikke overstige 1.000,- DKK pr. skadestilfælde. 

§ 8. Risikoens overgang 
8.1 Risikoen for den købte vare overgår til kunden, når varen af webshoppen leverandør er overgivet til forsendelse, eller når varen er stillet til rådighed for kunden på webshoppens´ forretningssted/lager. 

8.2 I tilfælde af at webshoppen ikke er i stand til at levere på grund af kundens forhold, overgår risikoen for varen tillige til kunden, når underretning om det nævnte forhold er tilgået webshoppen og varen er sat til kundens disposition. 

§ 9. Force majeure 
9.1 Webshoppen hæfter ikke for manglende opfyldelse af webshoppens´ forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor webshoppen kontrol og, som er egnet til at hindre webshoppen i opfyldelsen. 

9.2 Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer webshoppen selv eller en af webshoppen valgt underleverandør eller transportør. 

§ 10. Mangler og reklamation 
10.1 Ved levering skal kunden straks - og inden ibrugtagning - foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. 

10.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal kunden omgående og inden 14 dage give webshoppen skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. 

10.3 Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke webshoppen er ansvarlig, påtager webshoppen sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen. 

10.4 webshoppen er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af en mangelfuld levering. Et evt. erstatningskrav mod webshoppen kan ikke overstige 1.000,- DKK pr. skadestilfælde. 

10.5 Det påhviler kunden straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 14 dage herefter. 

10.6 Ifølge et EU-direktiv har kunden fra og med 1. januar 2002 to års reklamationsret på produkter, som købes hos webshoppen. 

 

10.7 Ved returnering af en vare med en reklamation vil fragten for denne blive dækket.

 

10.8 Kunden kan med fordel udfylde returseddel samt købe fragt på følgende link: https://retur.pakkelabels.dk/MereUd

 


§ 11. Annullering og ændring af ordre 
11.1 Kundens annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde. 

11.2 De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af kunden. 

§ 12. Fortrydelsesret 
12.1 Kunden har altid fortrydelsesret i 30 dage efter modtagelse af varerne. 

12.2 I det omfang kunden returnerer varen som følge af fortrydelsesretten, afholder kunden samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos kunden, indtil webshoppen overfor kunden har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand. Når den returnerede vare er modtaget, vil pengene for varen blive overført i løbet af 1-7 dage.

12.3 Varer med tilbehør skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som de blev leveret. Varerne og tilbehøret skal være ubrugte, i mangelfri stand, i original præsentabel emballage og smudsfri. 

12.4 Webshoppen refunderer kunden den fulde købesum, forudsat fristen for at fortryde er overholdt og forudsat varerne og tilbehøret er retureneret i væsentlig samme stand og mængde. Er varen beskaskadiget, eller brugt, refunderes beløbet på varen mod en vurderet værdiforringelse. Dog vil webshoppens fragtomkostninger være fratrukket beløbet som refunderes.

 

12.5 Kunden kan med fordel udfylde returseddel samt købe fragt på følgende link: https://retur.pakkelabels.dk/MereUd

 


§ 13. Garanti 
13.1 Webshoppen yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer og en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor webshoppen kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring. 

13.2 Garantien er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt og brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt. 

§ 14. Produktansvar 
14.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige bestemmelser, gælder følgende vedrørende webshoppens´ produktansvar: 

14.2 Webshoppen er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af webshoppen eller andre, som han har ansvaret for. 

14.3 Webshoppen er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som måtte indtræde, medens det solgte er i kundens besiddelse. Webshoppen er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er webshoppen ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. 

14.4 Webshoppen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

14.5 I den udstrækning, webshoppen måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde webshoppen skadesløs i samme omfang, som webshoppen ansvar er begrænset efter de 3 foranstående punkter. 

14.6 Disse begrænsninger i webshoppens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

14.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovennævnte punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. 

14.8 Webshoppen er kun selvstændig erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes på andre ting hvis det dokumenteres, at den indtrufne skade beror på defekt i varen, hidrørende fra fejl begået af webshoppen. Webshoppen selvstændige ansvar for skader på ting kan aldrig overstige kr. 1.000,00. webshoppen hæfter alene for culpa ansvar i 3 år efter den dag, skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden og defekten. 

14.9 webshoppen og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er blevet rejst mod en af dem på grund af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.

§15 Bestillingsvarer
På webshoppen fremstår der nogle varer, som kan være markeret som bestillingsvarer, disse varer har en forlænget leveringstid. (leveringstid: ca. 3-5 hverdage).

 

§16 Opretelse af bruger
Ved oprettelse af en bruger giver du webshoppen tilladelse til at kontakte dig pr. telefon hvis der skulle opstå problemer ved bestillinger eller ordre.

Privatlivs- og persondatapolitik

Indsamling og anvendelse af dine personoplysninger

Mereud.dk er ejet af og drives til daglig af Esben Jepsen, som samtidig agerer som firmaet dataansvarlige.

Behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med dit køb hos Mereud.dk skal du indtaste en række personoplysninger, som vi anvender i vores proces til at ekspedere ordrer. Det er følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Mobilnummer
 • Betalingsoplysninger (sikkert krypteret)

Ved ordrer i vores webshop på www.merud.dk, skal du acceptere at vi må behandle dine personoplysninger i forbindelse med ekspedition af din ordre, og at vi må kontakte dig med info og spørgsmål til din aktuelle ordre.

Dine personoplysninger gemmer vi i webshoppen på www.mereud.dk (hosted af Shoporama ApS) samt i vores økonomisystem (hosted af Billy ApS).

 • Efter lovgivning skal vi gemme regnskabsmaterialet i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som ordren er blevet ekspederet og faktureret. Jf. bekendtgørelsen af bogføringsloven, kapitel 5, §10.
 • Vi bruger ligeledes dine personoplysninger i interne statistikker i forhold til indkøb og salg. Alle dette anvendes anonymiseret.
 • For at kunne levere din ordre, benytter vi os af dit navn, din adresse, dit mobilnummer og din e-mailadresse, dette bliver udleveret til vores fragt firma, som pt. er pakkelabels.dk.

Alle personoplysninger kan slettes ved at du henvender dig skriftligt på ej@mereud.dk

Samtykke til Nyhedsbreve

Har du givet os din samtykke til at vi må sende dig e-mails med nyheder, tilbud og artikler om vores produkter. Så anvender vi os kun af din e-mailadresse.

Ønsker du at afmelde  nyhedsbrevet skal du henvende henvende dig skriftligt på Kundeservice@mereud.dk

Cookies

På Mereud.dk anvender vi cookies (også fra 3. part) til at huske dine indstillinger, trafikmåling og til at vise målrettede annoncer, det hele er med formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre dit besøg så nemt og optimalt som muligt.
Du accepterer ved at klikke videre på siden og du kan til enhver tid slette cookies via computerens internetbrowser.

Persondatasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på at ekspedere din ordre og leve op til bekendtgørelsen af bogføringsloven, eller om det er på baggrund af dit samtykke til at vi må sende dig e-mail med nyheder, tilbud og artikler, så vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, som de er indsamlet til og beskrevet ovenfor, og di vil blive slettet på din anmodning, eller når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Sikkerhedsforanstaltninger

Esben Jepsen er firmaet dataansvarlige og eneste med adgang til de personoplysninger, som anvendes af Mereud.dk – foruden de databehandlere som der er indgået aftale med (Se nedenfor).

Mereud opbevarer ikke personoplysninger offline i nogen form for medier. Det kan være nødvendigt at bruge data fra ordrer i statistikker mv., og i sådanne tilfælde vil persondata anonymiseres inden brug, og dobbelt slettes efterfølgende.

Mereud’s computere er sikret med personligt log-in og opdaterede anti-virus software, ligesom de anvendte programmer alle er sikret med personligt log-in.

Alle de personoplysninger som Mereud.dk anvender, bliver arkiveret og behandlet af følgende:

 • Betalingsoplysninger – Quickpay, Clearhaus, og MobilePay
 • Håndtering af dine køb – Shoporama og Billy
 • Statistik – Google Analytics

Mereud har indgået databehandleraftaler med de ovennævnte databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Datanedbrud

Da Mereud ikke arkiverer personoplysninger på nogle af firmaet egne medier og drev, er der indgået aftale med firmaets databehandlere, om at databrud skal anmeldes til både datatilsynet og Mereud, indenfor 72 timer efter brud på persondatasikkerheden.

I forbindelse med anmeldelsen skal databehandleren vurdere hvilke risici datanedbruddet indebærer og hvilken konsekvens nedbruddet kan have for de registrerede.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning.

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med.

Dette kan ske ved at rette henvendelse til:

Mereud
CVR-nr. 38559876
Øster alle’ 61
6600 Vejen
Tlf.: 30 27 32 21
E-mail: kundeservice@mereud.dk

Dataansvarlig: Esben Jepsen
Tlf.: 30 27 32 21                         
E-mail: ej@mereud.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så har vi de rigtige oplysninger, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).
Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over Mereud’s  behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Læs mere omkring brugen af cookies i vores handelsbetingelser

Kurven er tom

Læs mere omkring brugen af cookies i vores handelsbetingelser